Astropia Location
Mountains 0%
0 0%
Taiga 33.33%
Darkathenes
1 33.33%
Snow Plains 66.67%
Darkstar1592, swampoleaon
2 66.67%
Forest 0%
0 0%
Island 0%
0 0%
Total: 3 vote(s) 100%